Agenda

Commanderij Leuven

06 okto­ber 2018: Causerie door Prof. Jan Her­to­gen. Onder­w­erp: Ver­band tussen geolo­gie en wijn­bouw in Frankrijk. Degus­ta­tie aangepaste wij­nen.
17 novem­ber 2018: Bubbels zéro dosage blind proeven. Pre­sen­tatie Odette Hou­blon en Jan Scheve­neels.
15 decem­ber 2018: Wij­nen uit Oltrepó Pavese. Pre­sen­tatie Theo Ver­meulen.
27 jan­u­ari 2019: 41ste Kapit­tel­ban­ket (enkel voor leden).
16 feb­ru­ari 2019: Ries­ling. Pre­sen­tatie Michèle Ver­meulen.
23 maart 2019: Syrah/Shyraz. Pre­sen­tatie Rinse van Arum en Joz Vanack­er.
27 april 2019: Ingrid De Put­ter en Jacque­line Gov­aert zetten de tra­di­tie verder inza­ke Food­pair­ing, onder­w­erp bli­jft voor­lop­ig nog een ver­rass­ing.
08 juni 2019: Algemene ver­gader­ing gevol­gd door een geza­men­lijke maalti­jd (enkel voor leden).

Gas­ten en/of geïn­ter­esseer­den zijn op de degus­ta­ties welkom ten­z­ij anders ver­meld. Hier­voor vra­gen we een kleine ver­goed­ing afhanke­lijk van de aard van de proev­er­ij. Informeer voor inschri­jv­ing en kost­pri­js bij voorzitter/secretaris Marc Matthys (info@commanderijleuven.be).

Nationale Activiteiten

Op 17 novem­ber 2017 organ­iseerde de Vlaamse Wijngilde de nationale proeven tot het behalen van de titel meester- of groot­meester wijn­proev­er. Twee van onze leden hebben tij­dens deze proeven respec­tievelijk de titel behaald van meester wijn­proev­er en groot­meester wijn­proev­er. Pro­fi­ci­at.

Op 4 feb­ru­ari greep het feest van de Vlaamse Wijngilde plaats met als the­ma “Oost­en­rijk”. Uit­zon­der­lijke degus­ta­tie van top­wi­j­nen uit dit land met aan­wezigheid van de wijn­bouw­ers die zelf hun pro­ducten intro­duceer­den tij­dens het din­er.

De Wijngilde organ­iseert ieder jaar een “Wijn­ronde van Vlaan­deren” waar­bij telkens een andere regio in het steeds grot­er wor­dende areaal aan wijn­bouw in ons land werd aangedaan. Kwa­men reeds aan de beurt: Hage­land, Heuvel­land, Maas­vallei, Côtes Sam­bre et Meuse en Van Vlaamse Arden­nen tot Gent.
Maar dit jaar organ­iseert het Nation­aal Comité een uit­stap naar onze zuider­bu­ren.
Tij­dens het week­end van 19 en 20 mei 2018 (Pinksteren) wordt een tweedaagse trip naar de cham­pagnestreek geor­gan­iseerd.

Dit even­e­ment staat ook open voor niet leden. Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich aan­melden via infa@commanderijleuven.be om de nodi­ge info en toelicht­ing te bekomen.

Het pres­tigieuze mag­a­zine “Ken Wijn”, uit­ge­groeid tot een icoon inza­ke pub­li­caties over wijn in Vlaan­deren, wordt tweemaal per jaar aan de leden gratis ter hand gesteld.