Agenda

Commanderij Leuven

6 okto­ber 2017 — Pinot Noir. Pre­sen­tatie Joz Van Ack­er en Rinse van Arum.
25 novem­ber 2017 — Wij­nen uit Mal­lor­ca. Pre­sen­tatie San­dra Swin­nen en Dirk Verbeeck/Mallorca Wines.
9 decem­ber 2017 — Griekse wij­nen. Ver­zorgd door onze wijn­meesters Vivant de Bondt en Marc Van Segh­broeck.
28 jan­u­ari 2018 — Kapit­tel­ban­ket Restau­rant L’Éveil des Sens, Mon­tigny-le-Tilleuil (enkel voor leden).
10 feb­ru­ari 2018 — Amfo­ra wij­nen. Pre­sen­tatie Michèle Ver­meulen.
24 maart 2018 — Feestde­gus­ta­tie 40-jarig bestaan. Unieke ver­rass­ings-pre­sen­tatie geor­gan­iseerd door de Wijn­meesters (enkel voor leden).
21 april 2018 — Wijn en “het zwi­jn”. Pre­sen­tatie Ingrid De Put­ter en Jacque­line Gov­aerts.
10 juni 2018 — Algemene ver­gader­ing (enkel voor leden).

Gas­ten en/of geïn­ter­esseer­den zijn op de degus­ta­ties welkom ten­z­ij anders ver­meld. Hier­voor vra­gen we een kleine ver­goed­ing afhanke­lijk van de aard van de proev­er­ij. Informeer voor inschri­jv­ing en kost­pri­js bij voorzitter/secretaris Marc Matthys (info@commanderijleuven.be).

Nationale Activiteiten

Op 17 novem­ber 2017 organ­iseerde de Vlaamse Wijngilde de nationale proeven tot het behalen van de titel meester- of groot­meester wijn­proev­er. Twee van onze leden hebben tij­dens deze proeven respec­tievelijk de titel behaald van meester wijn­proev­er en groot­meester wijn­proev­er. Pro­fi­ci­at.

Op 4 feb­ru­ari greep het feest van de Vlaamse Wijngilde plaats met als the­ma “Oost­en­rijk”. Uit­zon­der­lijke degus­ta­tie van top­wi­j­nen uit dit land met aan­wezigheid van de wijn­bouw­ers die zelf hun pro­ducten intro­duceer­den tij­dens het din­er.

De Wijngilde organ­iseert ieder jaar een “Wijn­ronde van Vlaan­deren” waar­bij telkens een andere regio in het steeds grot­er wor­dende areaal aan wijn­bouw in ons land werd aangedaan. Kwa­men reeds aan de beurt: Hage­land, Heuvel­land, Maas­vallei, Côtes Sam­bre et Meuse en Van Vlaamse Arden­nen tot Gent.
Maar dit jaar organ­iseert het Nation­aal Comité een uit­stap naar onze zuider­bu­ren.
Tij­dens het week­end van 19 en 20 mei 2018 (Pinksteren) wordt een tweedaagse trip naar de cham­pagnestreek geor­gan­iseerd.

Dit even­e­ment staat ook open voor niet leden. Geïn­ter­esseer­den kun­nen zich aan­melden via infa@commanderijleuven.be om de nodi­ge info en toelicht­ing te bekomen.

Het pres­tigieuze mag­a­zine “Ken Wijn”, uit­ge­groeid tot een icoon inza­ke pub­li­caties over wijn in Vlaan­deren, wordt tweemaal per jaar aan de leden gratis ter hand gesteld.