Home

Commanderij Leuven

Deskundig wijn­proeven onder vrien­den”

Com­man­der­ij Leu­ven is een verenig­ing van en voor wijn­proev­ers opgericht in 1978 en aanges­loten bij de Vlaamse Wijngilde. De Com­man­der­ij is aan haar 40ste werk­ings- of kapit­tel­jaar toe en telt 55 leden.

De doel­stellin­gen van de Vlaamse Wijngilde zijn drieër­lei. Het creëren van een forum voor wijn­prak­tijk met een edu­catieve opdracht, het bevorderen van de inter­na­tionale uit­stral­ing van de gilde en het onder­s­te­unen en begelei­den van de 45 com­man­der­i­jen in hun regionale werk­ing. De Vlaamse Wijngilde geeft tevens het pres­tigieuze tijd­schrift “Ken Wijn” uit.

De ker­n­ac­tiviteit van de Com­man­der­ij Leu­ven is het organ­is­eren, tij­dens het kapit­tel­jaar, van een aan­tal degus­ta­ties die in het teken staan van een druiv­en­ras, regio, domein, enz…

Tij­dens het jaar­lijks Kapit­tel­ban­ket wor­den leden, die de nodi­ge proeven hebben afgelegd, geïn­tro­n­iseerd tot gezel, meester of groot­meester wijn­proev­er.

Jaar­lijks kun­nen de leden deel­ne­men aan een meer­daagse wijn­reis. Dit jaar is de bestem­ming Pië­monte.

De nationale activiteit­en die het nation­aal bestu­ur van de Vlaamse Wijngilde organ­iseert staan uit­er­aard ook open voor onze leden. Hier ver­melden wij spe­ci­aal het Feest van de Vlaamse Wijngilde, de nationale degus­ta­ties van uit­zon­der­lijke wij­nen uit spec­i­fieke wijnregio’s, het pro­moten van de Bel­gis­che wij­nen via “De (wijn)Ronde van Vlaan­deren” en het inricht­en en organ­is­eren via de com­man­der­i­jen van oplei­d­ing voor wijn­liefheb­bers.

In algemene bewo­ordin­gen kan men stellen dat bij de Com­man­der­ij Leu­ven, onder vrien­den wordt genoten van spe­ciale of uit­zon­der­lijke wijnen,dit met de bedoel­ing de ken­nis van wijn te ver­groten. Tevens wor­den de jonge leden begeleid, gemo­tiveerd en opgeleid om via prak­tijk­er­var­ing hun inzicht in de wijn­wereld uit te brei­den.

Marc Matthys