Home

Commanderij Leuven

is een verenig­ing van en voor wijn­proev­ers opgericht in 1978 en aanges­loten bij de Vlaamse Wijngilde. De Com­man­der­ij is aan haar 42ste werk­ings- of kapit­tel­jaar toe en telt 40 leden.

De ker­n­ac­tiviteit van de Com­man­der­ij Leu­ven is het organ­is­eren, tij­dens het kapit­tel­jaar, van een aan­tal degus­ta­ties die in het teken staan van een druiv­en­ras, regio, domein, enz…

Tij­dens het jaar­lijks Kapit­tel­ban­ket wor­den leden, die de nodi­ge proeven hebben afgelegd, geïn­tro­n­iseerd tot gezel, meester of groot­meester wijn­proev­er.

Jaar­lijks kun­nen de leden deel­ne­men aan een meer­daagse wijn­reis.

De nationale activiteit­en die het nation­aal bestu­ur van de Vlaamse Wijngilde organ­iseert staan uit­er­aard ook open voor onze leden.